ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสารภี แดนวงศ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 081-366-2088นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร 081-4443365