ข้อมูลกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
ทำเนียบกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
โทร 081-882-8159นายสุทัศน์ หน่อเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร 089-261-1896