ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
07/08/2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา