คุณเข้าสู่หน้านี้ไม่ถูกต้อง !"; include("useronline.php"); include("pu_split.php"); $file = $_SESSION['$tbl_name'].".txt"; if (@file_exists($file)) { $fp = fopen("$file", "r+"); flock($fp, 1); $count = fgets($fp, 4096); $count += 1; fseek($fp,0); fputs($fp, $count); flock($fp, 3); fclose($fp); } $ncount = $count ; $query_SchoolRS1 = "SELECT * FROM school WHERE schoolid = '57000001'"; $SchoolRS1 = mysql_query($query_SchoolRS1, $schoolsmile) or die(mysql_error()); $row_SchoolRS1 = mysql_fetch_assoc($SchoolRS1); $totalRows_SchoolRS1 = mysql_num_rows($SchoolRS1); ?> สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : $count ครั้ง ]"; ?>

"); $objQuery = pu_query($database_schoolsmile,$strSQL,30); echo""; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { if ($objResult["photoallbum"]!="") { $intRows++; echo ""; } else { echo "
"; ?>

".$objResult["static"]." ครั้ง"; ?>
"; if(($intRows)%3==0) { echo"
"; } } } echo"
"; ?>

ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา......

"; } @mysql_free_result($objResult); @mysql_close($objConnect); ?>